shaman Decks

Elemental & Jade Shaman 1.2 link to this deck

Added on April 21, 2017

Elemental & Jade Shaman 1.2 shaman Decklist

Jade and Murlocs quest Shaman link to this deck

Added on April 19, 2017

A quest Shaman deck with a few strong jade cards.

Jade and Murlocs quest Shaman shaman Decklist

Page 5 of 26

Previous     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Next